Lloyd cele svorio netekimas


Pietūs paplūdimio dietos draugai

Martynaitis, vyresn. Kriktolaityt, dokt.

Lloyd cele svorio netekimas

Ragait, dokt. Dagilien, dokt. Fotochrominiai junginiai pastaraisiais metais vis da-niau bandomi panaudoti biotechnologijose lsteli pH kontrolei, receptori valdymui ir pan.

Augustinas yra pasakęs gilios prasmės mintį: mylėk ir daryk ką nori.

Nauj fotochro-mini jungini paieka ir j tyrimai yra svarbi sritis vystant biotechnologijas, kuriant optines duomen laikmenas ir kitas funkcines mediagas, kurios vis plaiau pritaikomos plataus vartojimo mažiausias duetas svorio metimas ga-myboje. Vykdant nauj fotochromini jungini paiek, sintez ir tyrimus buvo siekiama sukurti labai greitai veikian-ius fotochrominius junginius.

Tam buvo modifikuo-jama 5a,metanoindolo[2,1-b][1,3] benzoksazepin struktra, keiiant pakaitus indolo iedo 5-oje pad-tyje. Buvo susintetinti cis- ir trans-5a,metanoindo-lo[2,1-b][1,3]benzoksazepinai, turintys metoksipakait 5-oje indolo iedo padtyje.

Ataskaitoje pateikti m. Kauno technologijos universitete organizuoti ir finansuoti moksliniai tyrimai. Pateikiami Universiteto apibendrinti ir padalinių mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: mokslo publikacijos, mokslo rezultatų sklaida, dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, mokslo laimėjimai ir kt. Kauno technologijos universitetas K.

Nustatyta, kad juos vei-kiant nanosekundinio lazerio nm ilgio Lloyd cele svorio netekimas vyksta C-O ryio fotoliz ir generuojama spalvotoji junginio forma nm. Pastaroji termikai grta pradin nespalvotj form per 58 ns.

Lloyd cele svorio netekimas

Tai yra vieni greiiausiai veikiani fotochromini jungini. Chemosensoriai yra plaiai naudojami vairiems jo-nams aptikti tirpaluose ir atmosferoje. Siekiant kon-troliuoti vairi jon koncentracij technologiniuose tirpaluose ir aplinkoje yra kuriami vairs chemosen-soriai.

Lloyd cele svorio netekimas

J pritaikymas leidia stebti oro tar, geria-mj vanden ir tuo prisideda prie visuomens sveika-tos kokybs. Vykdant nauj chemosensori paiek, alkilinant 3H-indolo metilenines bazes 2-chlormetilnitrofe-noliu buvo susintetinta nauja klas jungini indolino spirochromanai. Buvo nustatyta, kad jie selektyviai re-aguoja cianido jonus, susidarant spalvotam 4-nitro-fenoliato chromoforui.

Nustatytos regimosios viesos sugerties maksimumo priklausomybs nuo spiro-chromano ir cianido koncentracij. Optimizuota indoli-no spirochromano struktra, kuri leidia aptikti 0,1 M cianido jono koncentracij.

Getautis, vyresn. Dakeviien, vyresn.

Baltų ir slavų prokalbė: ką manė Meillet, arba ką Meillet spėjo?!

Malinauskas, dr. Bubnien, dr. Barvainien; m.

West Virginia svorio iššūkis

Solovjova, projekto j. Urnikait, dokt. Nustatyta, kad Pd-katalizuojamos kryminio jungimo reakcijos buvo pranaesns i jungini sintezei, paly-ginti su Cu-katalizuojamomis reakcijomis. Susintetinti vairs, skyles transportuojantys 9,9- Organini fo-topuslaidininki sintez spirobifluoreno dariniai, tu-rintys vairi difenilamino DFA fragment. Buvo tirta DFA segmente esani pakait taka i p-tipo pus-laidininki terminms ir fotoelektri Recommended.